Αρθρογραφία

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΑΣ

Η σωστή και συνεχής συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε μία εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 3-10% ανάλογα με την παλαιότητα του λέβητα.
Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα, είναι θεμιτό να γνωρίζουμε κάποιους παραμέτρους που την επηρεάζουν και θα πρέπει να ελέγχονται κατά την ετήσια συντήρηση του.Καύση Πετρελαίου
Το πετρέλαιο αποτελείται από 85% άνθρακα και 15% υδρογόνο. Η καύση του πετρελαίου είναι η χημική ένωση του με οξυγόνο η οποία παράγει διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (H2O) και θερμότητα Q.
Η τέλεια καύση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες που απαιτεί συγκεκριμένη ποσότητα O2 και παράγει 15,3% CO2 στα καυσαέρια. Στην πράξη η τέλεια καύση στον λέβητα μας είναι αδύνατη, και επειδή δεν θέλουμε το πετρέλαιο να μείνει άκαυστο, πραγματοποιούμε την καύση με περίσσεια αέρα (οξυγόνου).

Περίσσεια Αέρα
Αυτό το ποσοστό περίσσειας αέρα παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση του λέβητα. Όταν έχουμε μικρή περίσσεια αέρα τότε η καύση είναι ατελής και παράγεται μονοξείδιο του άνθρακα στα καυσαέρια καθώς και αιθάλη που κατακάθεται στον λέβητα. Η αιθάλη δρα σαν μονωτικό με αποτέλεσμα λιγότερη θερμότητα να προσδίδεται στο νερό της εγκατάστασης.
Όταν έχουμε μεγάλη περίσσεια αέρα τότε η θερμότητα απορροφάται από τον περισσευούμενο αέρα και όχι από το νερό της εγκατάστασης.

Ρύθμιση Περίσσειας Αέρα
Η ένδειξη για την περίσσεια αέρα είναι η ποσότητα του CO2 που παράγεται. Επιδιώκουμε να είναι το μεγαλύτερο δυνατόν, και να προσεγγίζει την ποσότητα που παράγεται από την τέλεια καύση δηλαδή 15,3%. Η ελάχιστη είναι 9-10% ανάλογα με το μέγεθος του λέβητα, ενώ ιδανικό είναι ποσοστό γύρω στο 13%.

Αιθάλη
Η θερμαινόμενη επιφάνεια του λέβητα θα πρέπει να είναι καθαρή καθώς το πάχος της αιθάλης επηρεάζει την κατανάλωση του πετρελαίου. Αιθάλη πάχους 2mm αυξάνει την κατανάλωση πετρελαίου κατά 8,5% περίπου.

Θερμοκρασία Καυσαερίων
Αυτή η τιμή εκφράζει τις απώλειες θερμότητας μέσω της καπνοδόχου προς το περιβάλλον. Όσο υψηλότερη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερες οι απώλειες θερμότητας και συνεπώς χαμηλότερη η απόδοση. Αποδεκτά όρια θερμοκρασίας καυσαερίων είναι από 180 °C έως 250 °C. Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγαλύτερη των 250 °C, σημαίνει ότι ο λέβητας δεν μπορεί να δώσει την αναμενόμενη από τη παροχή καυσίμου ισχύ. Στη περίπτωση αυτή αλλάζουμε μπεκ τοποθετώντας ένα μικρότερης παροχής. Αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 180 °C, βάζουμε μπεκ μεγαλύτερης παροχής.

Βαθμός απόδοσης Λέβητα
Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα μετριέται με κατάλληλα ηλεκτρονικά όργανα και δίνει μία συνολική εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο λέβητας. Αφού μετρήσουμε τον βαθμό απόδοσης πριν από μία επέμβαση στον λέβητα μας και μετά την επέμβαση μπορούμε να υπολογίσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας ΔΕ από τη σχέση:

ΔΕ = ((Νμ – Νπ)/Νμ)* mπ [lt/έτος]

Όπου:
Νμ: βαθμός απόδοσης μετά την επέμβαση
Νπ: βαθμός απόδοσης πριν την επέμβαση
mπ: παροχή όγκου καυσίμου (κατανάλωση καυσίμου) πριν την επέμβαση

Όλες αυτές οι παράμετροι καταγράφονται στο φύλλο συντήρησης λέβητα που είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται από τον συντηρητή της εγκατάστασης και να παραδίδεται στον ιδιοκτήτη. Το φύλλο συντήρησης είναι υποχρεωτικό για την πραγματοποίηση της ενεργειακής επιθεώρησης.

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων