Έργα Πληροφορικής

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα έργα Πληροφορικής, στα οποία ήμουν μέλος της ομάδας Έργου αυτών. Τα έργα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά.

1. Από 18 / 11/ 2009 -18 / 12 /2009
Έργο: «Ανάπτυξη on line υπηρεσιών για τις Διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
Εργοδότης: Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική ΕΠΕ (Υπεργολάβος SINGULAR LOGIC A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές της εφαρμογής, fine tuning, υποστήριξη χρηστών, επικαιροποίηση τεκμηρίωσης, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση λαθών. 

2. Από 01 / 10/ 2008 -31 / 12 /2008
Έργο: «Μελέτη για τη μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 για το έτος 2008»
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος MRB A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Εκπόνηση των Απογραφικών Μελετών Ε2 «Συγκριτική απογραφική μελέτη μεταξύ επιχειρήσεων πώλησης εξοπλισμού Η/Υ» και Ε3 «Καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών διαθέσιμων στους πολίτες on-line» για την Ελλάδα και για το έτος 2008.» 

3. Από 28/07/2008 -15/09/2008
Έργο: «Επιλογή, Συλλογή, Επεξεργασία και Ψηφιοποίηση περιεχομένου του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο: «Κοινός Διαδικτυακός Τόπος για τον ποιοτικό Τουρισμό στις Αγροτικές Περιοχές- AGROTOUR» στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Leader+»
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Επιλογή, συλλογη και δημιουργία βάσης δεδομένων επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος από το νομό Φωκίδας για τη δημιουργία του διαδικτυακού τόπου www.agro-tour.net 

4. Από 15 / 07/ 2007 -31 / 01 /2008
Έργο: «Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών»
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) και εταιρεία QUALIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α.Ε.)
Αναθέτουσα Αρχή: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Σχεδιασμού, Ελέγχου και Απασφαλμάτωσης και τη δημιουργία των Εγχειριδίων Χρήσης της εφαρμογής λογισμικού επιστημονικής τεκμηρίωσης και ανάκτησης του ψηφιακού υλικού του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 

5. Από 12 / 07/ 2007 - 15 / 09 /2008
Έργο: INTERSTAT «Υπηρεσία συλλογής-μέτρησης και ανάλυσης στοιχείων για τη χρήση του διαδικτύου την επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του»
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος SINGULAR LOGIC A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Ανάλυση απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος INTERSTAT, αρχιτεκτονική και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. 

6. Από 01 / 11/ 2007 - 31 / 01 /2008
Έργο: «Μελέτη για τη μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 για τα έτη 2006 και 2007»
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος MRB A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Εκπόνηση των Απογραφικών Μελετών Ε2 «Συγκριτική απογραφική μελέτη μεταξύ επιχειρήσεων πώλησης εξοπλισμού Η/Υ» και Ε3 «Καταγραφή δημοσίων υπηρεσιών διαθέσιμων στους πολίτες on-line» για την Ελλάδα και για τα έτη 2006 και 2007. 

7. Από 15 / 09 / 2006 - 30 / 11 /2006
Έργο: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΗΔΕΠ) της ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος OTS A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΔΚ Νομού Τρικάλων
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Eκπόνηση μελέτης εφαρμογής του συστήματος και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εμπλεκόμενων δήμων στο έργο. 

8. Από 15 / 01 / 2006 - 15 / 04 /2006
Έργο: Μελέτη και σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αγώνων και αγωνιστικών οχημάτων της ΕΛΠΑ (ΕΛΠΑ RACEnet)
Εργοδότης: Ubitech - Μελέτη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Υπεργολάβος ACE-Hellas A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΠΑ
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Εκπόνηση μελέτης και σχεδιασμός του ΕΛΠΑ RACEnet. Το ολοκληρωμένο σύστημα βασίζεται στο συνδυασμό τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισμού GPS, GPRS για τη μετάδοση των πληροφοριών και GIS συστημάτων γεωγραφιών πληροφοριών για τη γραφική απεικόνιση των οχημάτων. 

9. Από 01 /02 / 2005 - 30 / 09/ 2006
Έργο: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στο έργο «Εκπαιδευτικής διαδικτυακής πύλης (portal) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
Εργοδότης: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)
Αναθέτουσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Consultant).
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης στο έργο. Συμμετοχή στην ανάδειξη αναδόχου της πύλης, σχεδιασμός διαδικτυακής πύλης υπηρεσιών e-government, ανάλυση κινδύνων, εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και των επισήμων παραδοτέων/αναφορών του έργου.

10. Από 03 / 04 / 2006 - 30 / 06 /2006
Έργο: Ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, σύνθεση λογισμικού περιβάλλοντος και παραγωγή σε DVD,στο πλαίσιο του Έργου
«Δημιουργία Πολύγλωσσης Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Χώρους Πολιτισμικής Αναφοράς»
Εργοδότης: IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε.
Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Συμμετοχή στη ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία με χρήση OCR εφαρμογών και εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας και τη σύνθεση του λογισμικού περιβάλλοντος με τη χρήση multimedia εφαρμογών.

11.Από 01 / 08 / 2005 - 30 / 12/ 2005
Έργο: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης στο έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του Διαδημοτικού Πληροφοριακού Συστήματος».
Εργοδότης: IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε.
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρικκαίων
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Consultant). Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης στο έργο. Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης ασφαλείας του συστήματος και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εμπλεκόμενων δήμων στο έργο.

12. Από 01 / 05 / 2005  - 01 / 09 / 2005
Έργο: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από δευτερογενείς πηγές για την «Μελέτη για τον προσδιοριμό των δεικτών του eEurope 2005 στην Ελλάδα».
Εργοδότης: IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Ε.Π.Ε. (υπεργολάβος της OPINION A.E.)
Αναθέτουσα Αρχή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Θέση και Συνοπτική Περιγραφή: Τεχνικός Σύμβουλος (Technical Consultant). Τεχνικός σύμβουλος της ομάδας εργασίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από δευτερογενείς πηγές. Τεχνικός υπεύθυνος για την επάρκεια και την πληρότητα των συλλεχθέντων δεδομένων, για την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία αυτών, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και για τη διασφάλιση ποιότητας των εργασιών του τμήματος έργου αυτού και των επίσημων αναφορών / παραδοτέων.